Årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte 

Tisdagen den 3 mars 2020 kl. 18.30 i klubbhuset. 

Föredragningslista 

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet behörigen utlysts
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet
 1. a) Styrelsens och kommittéers verksamhetsberättelse för 2019
 1. b) Styrelsens årsredovisning för 2019 (resultat- och balansräkning)
 2. c) Information om resultatet för 2019 i Skogaby Golf AB 
 1. Revisorernas berättelse
 2. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 4. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret 2020.
 5. Fastställande av antalet styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret
 1. Val av
 1. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år (mandat går ut för Johnny Nilsson).
 2. Ledamöter i styrelsen för en tid av två år (mandat går ut för Morgan Ridderberg, Annette Candell och Göran Olofsson). Samtliga har avböjt omval.
 3. Två revisorer för en tid av ett år (Revisorer har Lars Axelsson och Jerker Jacobson varit).
 4. Val av ordförande i respektive kommitté
 5. Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande (ledamöter har Pekka Malm, ordf. och Ann-Christine Amsjö varit).
 6. Ombud till Hallands Golfförbunds årsmöte
 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 2. Övriga frågor.
 3. Årsmötet avslutas.