Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser för Skogaby GK 

Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken. Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen. 

Villkor för tävling

Deltagare
För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. För klubbens medlemmar fordras att medlemsavgiften är betald.
Fullvärdiga medlemmar i Skogaby GK eller Holms GK betala EJ tävlingsgreenfee på 200 kr. 

Anmälningsavgifter
Singeltävling 18 hål: 100 kr
Singeltävling 36 hål: 200 kr
Partävling: 200 kr/par (100 kr/spelare)
Undantag: Vid speciella tävlingar kan avgiften vara högre

Paus
Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9 vid kiosken, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus i högst 5 minuter för intagande av förfriskningar efter hål 9, under förutsättning att ”bollen” håller sin plats i startfältet. 

Omfattning och spelform

Handicapklasser 
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling:
Klass A handicap till och med 12,2
Klass B handicap 12,3 till 21,2
Klass C handicap 21,3 till 36
Klass D handicap 37 till 54
Vid speciella tävlingar kan tävlingsledningen utjämna klasser.
Vid färre än två deltagare eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt beslut av tävlingsledningen.  

Avgörande vid lika resultat
Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt:
Spelhandicapmetoden
Matematiska metoden
Lottning 

Anmälan
Anmälan kan ske via Min Golf, på anslagstavlan i klubbhuset eller till kansliet. Anmälningstidens utgång är klockan 12:00, tre dagar före första tävlingsdag. Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. (Godtagbara skäl, se 8.1.2.5 i Spel- och tävlingshandboken) 

Efteranmälan
Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej. 

Överanmälan
Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen. 

Övriga villkor

Prisutdelning 
Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. 

”Scoring area”, scorekortsinlämning
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning. Scoring area är i klubbhus vid reception med tillhörande bottenvåning.
Mobila scorekort är ej godkända. 

Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

Tävlingsregler 

Tee
Herrar spelar från gul tee och damer från röd tee.
Undantag: 
Tävlingar vars bestämmelser föreskriver annat.
Pojkar till och med det år de fyller 12, damer och herrar från och med det år de fyller 70 och spelare med läkarintyg, dessa kan välja att spela från orange respektive rött

Avbrott i spelet:
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas. 

Följande signaler används:
Avbryta spelet omedelbart - En lång signal med sirén.
Avbryta spelet - Tre signaler med sirén, upprepade gånger.
Återuppta spelet - Två korta signaler med sirén, upprepade gånger.  

Mobiltelefoner
Mobiltelefon eller annan utrustning (personsökare el. dyl.) som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas för uppringning i följande fall:
a. Nödsituationer: För att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande.
b. Kontakt med tävlingsledningen: Exempel: ospelbar bana på grund av regn, behov av
   domare m.m.
OBS! Bruk utöver a och b ger plikt enligt regel 6-7, om det medför otillbörligt dröjsmål.
Anmärkning 1: Vid klubbtävlingar får mobiltelefon användas under paus vid kiosken efter hål 9.
Anmärkning 2: För vissa tävlingar kan särskilda bestämmelser gälla.

Transportmedel
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel. 

PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGEL (om inget annat sägs i tävlingsregeln):
Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag